Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky
174/2024
102 629,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu „ŠARIŠ“ – BARDEJOV Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
929/2024
27 733 230,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
21. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 16/2023/OSS o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
698/2024
23 620,80 € Mesto Martin MEDIK - M, n.o.,
21. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu
10/2024
0,00 € SPP, a.s., ZŠ s MŠ Alekšince 395
21. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1199/2024 info
1 582,14 € Slovenská pošta, a. s. Eva Teluchová
21. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/258/2024
13,28 € Obec Branč Juraj Kazán
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
21/5/2024
8 796,59 € Marián Sprušanský - OÁZA SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu.
171_2024
0,00 € Mestský podnik služieb spol. s r.o. František Daniel
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom hrobového miesta
38/2024
0,00 € Eva Duncová Obec Staré
21. Jún 2024
Nájomná zmluva na prenájom parkovacieho miesta
212/2024
0,00 € Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. MUDr. Jakub Marko
21. Jún 2024
Zmluva o dielo
121/NLC/2024
71 040,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
21. Jún 2024
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce
39/2024
0,00 € Pavol Jozef Obec Staré
21. Jún 2024
Poistná zmluva Biznis Plus - Dodatok č. 1
sm/2024/1428 III.
125,83 € ČSOB Poisťovňa, a.s. Mesto Bardejov
21. Jún 2024
Dodatok č. 1 (inflácia) k Nájomnej zmluve č. 421/2023/06/MK uzatvorenej dňa 29.05.2023_RAJJAN, s.r.o.
679/2024
0,00 € Mesto Zvolen RAJJAN, s.r.o.
21. Jún 2024
Vystúpenie hudobnej skupiny Pigs on the Wing Slovak Pink Floyd tribute band na podujatí ZKL - Zvolenské hudobné korzo, dňa 23. 6. 2024 na Námestí SNP Zvolen
734/2024
0,00 € Martin Námešný Mesto Zvolen
21. Jún 2024
Zmluva o výpožičke
ÚVTOS-00096/32-RK-2024-17
0,00 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok Anonymizované
21. Jún 2024
Zmluva o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby v pozemnej komunikácii č. 44/03/2024/MI
457/2024/DZ/IU
0,00 € Správa ciest Košického samosprávneho kraja Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Jún 2024
Zmluva o výskumno-vývojovej spolupráci
385/190120/2024-ATYP
4 027,44 € CDE Services, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach
21. Jún 2024
Kúpna zmluva
-CRZ-
0,00 € T-613, s.r.o ZŠ Limbová
21. Jún 2024
DOHODA O SPOLUPRÁCI uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 1 ods. 4 písm. j) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
13/2024
150 000,00 € Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí