Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. December 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Ligas
Zmluva o spracúvaní osobných údajov - Ligas
0,00 € LIGAS s.r.o. Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
9. December 2022
Kúpna zmluva
244-A.1-ŠV-46-KZ/2022
101,44 € Milan Orolin Železnice Slovenskej republiky
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom KV
NPPRKP_KV_0453/2022/SIEA1056
2 400,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra AHa care s. r. o.
9. December 2022
poskytnutie dotácie
108/22
15 204,00 € Slovenská agentúra životného Obec Borský Sv.Jur
9. December 2022
praktické vyučovanie žiakov
19/22
0,00 € 03.09.2022 SOŠT Vráble
9. December 2022
praktické vyučovanie žiakov
22/22
0,00 € 13.09.2022 SOŠT Vráble
9. December 2022
DODATOK č. 1 k Zmluve o Dielo zo dňa 29.10.2021
150-2022/6825-13209
0,00 € Slovensko IT Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
9. December 2022
Zmluva o vytvorení hudobného diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2108172
50,00 € Domček Šimon Rozhlas a televízia Slovenska
9. December 2022
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2108350
100,00 € Moravčíková Henrieta Rozhlas a televízia Slovenska
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí digitálnych záznamov z fondov SNM - Múzeí v Martine
ZM1008594
0,00 € Slovenské národné múzeum Rozhlas a televízia Slovenska
9. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
ZM1008587
450,00 € MAO production s. r. o. Rozhlas a televízia Slovenska
9. December 2022
Zmluva o dielo č. 02/2023
21/2023
0,00 € Miroslav Lišťják Centrum sociálnych služieb - DOMINO
9. December 2022
Zmluva o vytvorení scénografického diela a udelenie súhlasu na jeho použitie č. 3 2022 028
3 2022 028
1 350,00 € Juraj Špalek Mestské divadlo
9. December 2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
ZLP - 00320391
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Vígľašská Huta - Kalinka
9. December 2022
Dohoda medzi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku a Ekumenickou radou cirkví v Slovenskej republike o postupe pri poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúr
MK-134/2022/M
0,00 € Ministerstvo kultúry SR Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike
9. December 2022
Dohoda č. 22/02/010/32
49/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a Obec Láb
9. December 2022
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
22/37/010/49
0,00 € Obec Jarovnice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
9. December 2022
Dohoda o ukončení zmluvy, odberateľská s CRZ – dodatok 000003
091200P8048/13/3
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Železnice Slovenskej republiky
9. December 2022
Dodatok k DoC-dovoz
0012047901
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. SLOVWOOD Ružomberok, a.s.
9. December 2022
DELIMITAČNÝ PROTOKOL
2-120-0025-2022
0,00 € Slovenská republika - Úrad geodézie,kartografie a katastra Slovenskej republiky Slovenská republika - Geodetický a kartografický ústav Bratislava