Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
105574/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Stránske
22. Február 2024
Dohoda o použití súkromného motorového vozidla na žiadosť účastníka pracovnej cesty
103.prrchbo-39-41/2024
15,32 € Matej LEŠKOVÁČ Ministerstvo obrany SR
22. Február 2024
Dohoda o náhrade za zriadené vecné bremeno
30201/DoVB-118/2023/SSD/625-00/Švošov/0920/2644
1 453,34 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22. Február 2024
Zmluva o nájme obecného nájomného bytu č. 012/2024
012/2024
0,00 € Obec Trenčianska Teplá Mária Bandriová
22. Február 2024
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. VOZ 568/2023/569/2023
126/2024/130/2024
0,00 € Halász Alexander Obec Vozokany
22. Február 2024
Dohoda o grante
2023-3-SK02-KA153-YOU-000177830
17 889,00 € Divadlo bez domova Národný inštitút vzdelávania a mládeže
22. Február 2024
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov
1/2024/NP
8 050,00 € Obec Krušovce M2M, s. r. o.
22. Február 2024
Z M L U V A  č. 60/2024/OSV o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku
60/2024/OSV
13 496,00 € ÁNO PRE ŽIVOT, Farská 543/2, 013 13 Rajecké Teplice Žilinský samosprávny kraj
22. Február 2024
ZMLUVA O PÔŽIČKE
101/2024
3 500,00 € BARDTERM s.r.o. Mládež HC 46 Bardejov
22. Február 2024
Dohoda o grante
2023-3-SK02-KA153-YOU-000171809
29 008,00 € SAPLINQ, O.Z Národný inštitút vzdelávania a mládeže
22. Február 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1083/17
1083/17
0,00 € BARDBYT, s.r.o. Ing. Peter Choma – WEB REALITY
22. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach
ZA1/OE/POH/2024/2911/51644
480,00 € Mgr. Lenka Štalmachová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
22. Február 2024
Memorandum o partnerstve a spolupráci
01.12.2023
0,00 € Nadácia PSK pre podporu rodiny Obec Holčíkovce
22. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri realizácii stavby "Kanalizácia v obci Fačkov" v katastrálnom území Fačkov a Rajecká Lesná
6/2024
0,00 € Kofola a.s. Obec Fačkov
22. Február 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-04693-Z
SPO-V04-04693-Z
19 000,00 € Marek Zán Slovenská agentúra životného prostredia
22. Február 2024
ZMLUVA O PODPORE PREVÁDZKY, ÚDRŽBE A ROZVOJI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU
SITB-OO1-2023/000248-224
0,00 € InterWay, a.s. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
22. Február 2024
Zmluva o dielo č. 123/131/2023
123/131/2023
169 040,27 € CASON CONSULTING s.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
22. Február 2024
Dohoda o pristúpení k rámcovej dohode o centrálnom obstarávaní bezhotovostného nákupu pohonných hmôt, doplnkových tovarov a služieb prostredníctvom palivových kariet
4/2024
0,00 € SLOVNAFT, a.s. Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne
22. Február 2024
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
11/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam (SOZA), Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2 Obec Zalužice, Zalužice 270, 07234 Zalužice
22. Február 2024
Kúpna zmluva MPV FO - 146/6453/2024
146/6453/2024
339,72 € Ševčík Milan rod. Ševčík Slovenská správa ciest, Bratislava