Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Marec 2023
Zmluva o dielo
632/2023/ORR-6165 (220/21/2023/13)
Doplnená
81 600,00 € Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta Košický samosprávny kraj
6. Marec 2023
Zmluva o spolupráci
3562/2023/OK-4818 (277/15/2023/3)
250,58 € mee, s.r.o Košický samosprávny kraj
2. Marec 2023
Zmluva na zabezpečenie činnosti stavebného dozoru
613/2023/ORR-9442 (275/21/2023/15)
9 504,00 € Gestión, s.r.o. Košický samosprávny kraj
1. Marec 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01981/2021-PKZP-K40223/21.00 č. zmluvy kupujúceho 1/2022/KZ (Kluknava)
277/2023/OSM-9386 (272/9/2023/20)
477,90 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
1. Marec 2023
ZMLUVA O PRENÁJME MULTIFUNKČNÝCH ZARIADENÍ A POSKYTOVANÍ SÚVISIACICH SLUŽIEB
3164/2023/OddIKT-9003 (274/19/2023/3)
59 813,76 € PRINTO s.r.o. Košický samosprávny kraj
1. Marec 2023
Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva č. 01985/2021-PKZP-K40224/21.00 č. zmluvy kupujúceho 2/2022/KZ (Veľký Folkmar)
277/2023/OSM-9388 (273/9/2023/21)
2 670,48 € Slovenský pozemkový fond Košický samosprávny kraj
27. Február 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI VO VÝSKUME A VÝVOJI
1144/2023/ORR-5862 (245/21/2023/14)
52 679,20 € Technická univerzita v Košiciach, Fakulta BERG Košický samosprávny kraj
24. Február 2023
Zmluva o prevode vlastníctva archeologických nálezov
8543/2022/OK-56268 (248/15/2023/2)
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
24. Február 2023
Milan Rendeš, ZLATÝ ŽIVOT, n.o.
89/2023/SOIROP-7022 (264/22/2023/5)
277 000,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení Košický samosprávny kraj Košický samosprávny kraj
23. Február 2023
Uznanie dlhu a Dohoda o splácaní dlhu
1057/2023/OF-4724 (247/10/2023/5)
1 176,00 € ArtEst - polyestetické vzdelávanie znevýhodnenej mládeže Košický samosprávny kraj
23. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
2877/2023/PPODD-6902 (244/7/2023/3)
0,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. Košický samosprávny kraj
17. Február 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 3/2023/VB
2181/2023/OSM-57789 (219/9/2023/16)
240,00 € Ing. Viktor Sabo, Ing. Viktória Sabová Košický samosprávny kraj
17. Február 2023
Zmluva o dielo
632/2023/ORR-6165 (220/21/2023/13)
Doplnená
81 600,00 € TUKE, Stavebná fakulta Košický samosprávny kraj
16. Február 2023
Rámcová dohoda
Z2023913_Z
9 100,00 € XEVOS Solutions s.r.o. Košický samosprávny kraj
15. Február 2023
Kúpna zmluva
840/2023/OSV-3181 (178/16/2023/85)
117 255,60 € ARJO-HUMANIC SK s.r.o. Košický samosprávny kraj
14. Február 2023
Uznanie dlhu a Dohoda o splácaní dlhu v zmysle § 558 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
1539/2023/OF-2906 (175/10/2023/4)
2 000,00 € Občianske združenie Marivet Košický samosprávny kraj
13. Február 2023
Nájomná zmluva
60/2022/ORR-51136 (171/21/2023/10)
0,00 € Štefan Hanzuš, Júlia Hanzušová Košický samosprávny kraj
13. Február 2023
Nájomná zmluva
605/2022/ORR-46259 (172/21/2023/11)
0,00 € Vladimír Pavlov, Oľga Pavlová Košický samosprávny kraj
13. Február 2023
Memorandum o spolupráci na príprave a implementácii Integrovanej územnej stratégie prostredníctvom Strategicko-plánovacieho regiónu "Spiš"
1182/2023/ORR-55183 (173/21/2023/12)
0,00 € Združenie miest a obcí Spiša; Mesto Spišská Nová Ves; Obec Markušovce Košický samosprávny kraj
7. Február 2023
ZMLUVA O DIELO
6975/2022/OPaI-51480 (164/8/2023/5)
283 870,32 € VAAT spol. s r.o. Košický samosprávny kraj