Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Zmluva o uhradení ekonomicky oprávnených nákladov .....
7862/2022/OSV-48836
2 447,98 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača Košický samosprávny kraj
13. Január 2023
Dohoda o spolupráci pri implementácii akčného plánu trvalo udržateľného energetického rozvoja Košického samosprávneho kraja
5057/2022/OddER (52/24/2023/1)
575,93 € Obec Rešica Košický samosprávny kraj
13. Január 2023
Zmluva o podnájme
2791/2023/OSK-346 (55/14/2023/35)
0,00 € Východoslovenský futbalový zväz Košický samosprávny kraj
13. Január 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
287/2022/OPaI-54864 (56/8/2023/1)
623 126,75 € STRABAG s.r.o. Košický samosprávny kraj
4. Január 2023
Nájomná zmluva
00605/2022/ORR-49147 (27/21/2023/3)
4,33 € Ing. Mária Hornungová Košický samosprávny kraj
4. Január 2023
Nájomná zmluva
00605/2022/ORR-50412 (28/21/2023/4)
8,67 € Eva Trautenbergerová Košický samosprávny kraj
4. Január 2023
Nájomná zmluva
00605/2022/ORR-54401 (26/21/2023/2)
4,33 € Bc. Jozef Tomko Košický samosprávny kraj
4. Január 2023
Nájomná zmluva
00605/2022/ORR-54399 (25/21/2023/1)
4,33 € Štefánia Tomková Košický samosprávny kraj
4. Január 2023
Nájomná zmluva
00605/2022/ORR-54859 (29/21/2023/5)
8,67 € Ing. Tibor Kelíšek Košický samosprávny kraj
27. December 2022
Dodatok č. 5 k Poistnej zmluve č. 3550148194 o povinnom zmluvnom positení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
344/2022/OSM-50660 (1146/9/2022/219)
11,25 € Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Košický samosprávny kraj
23. December 2022
Zmluva o bežnom účte
1452/2022/UZ (1143/10/20022/352)
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Košický samosprávny kraj
23. December 2022
Zmluva o revolvingovom úvere č. 1452/2022/UZ
1452/2022/UZ (1143/10/20022/354)
11 000 000,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Košický samosprávny kraj
23. December 2022
Dodatok č. 1 k ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
5800/2022/OPaI-53890 (1142/8/2022/52)
0,00 € Arcidiecézna charita Košice; Človek v ohrození, n.o.; DORKA, n.o.; ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj; Liga za ľudské práva; Mareena; Nadácia DEDO; Oáza - nádej pre nový život, n.o.; Všetci pre rodinu, n.o.; Liga za duševné zdravie SR Košický samosprávny kraj
23. December 2022
Dodatok č. 28 k Poistnej zmluve č. 2-862-004956 uzatvorenej dňa 31.05.2005 v znení jej dodatkov
420/2022/OSM-50667 (1141/9/2022/218)
0,00 € Colonade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Košický samosprávny kraj
23. December 2022
Zmluva o poskytovaní služby InBiz v súvislosti s prijatím revolving. úveru č.1452/2022/UZ
1452/2022/UZ (1144/10/2022/353)
0,00 € Všeobecná úverová banka, a.s. Košický samosprávny kraj
22. December 2022
Kolektívna zmluva zamestnancov Košického samosprávneho kraja na rok 2023
2807/2022/PPODD-56755 (1138/7/2022/11)
Doplnená
84 500,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy Úradu KSK so sídlom v KE Košický samosprávny kraj
22. December 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
4665/2022/OPaI-51957 (1139/8/2022/51)
152 920,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
21. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave č. 4179/2022/OD-8093
4179/2022/OD-54181 (1136/11/2022/14)
12 082 809,78 € eurobus, a.s. Košický samosprávny kraj
21. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o službách vo verejnom záujme v prímestskej pravidelnej autobusovej doprave č. 4178/2022/OD-8090
4178/2022/OD-54182 (1135/11/2022/13)
9 679 805,54 € ARRIVA Michalovce, a.s. Košický samosprávny kraj