Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2023
Poistná zmluva č. 3559008572 - Zaradenie motorového vozidla do súboru
129/2023-1
0,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuarance Group Obec Pečovská Nová Ves
15. Február 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.2.2019
131/2023
92 400,00 € KONNEX s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
14. Február 2023
Mandátna zmluva č. 4/2023-ÚP
104/2023
950,00 € STANIM, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
14. Február 2023
Príloha číslo 1 k Zmluve č. VMI1231201803
126/2023
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
14. Február 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/07005/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Pečovská Nová Ves
10. Február 2023
Dohoda o urovnaní
DU/23/07005/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Pečovská Nová Ves
9. Február 2023
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru počas realizácie stavby: Hygienické centrum Pečovská Nová Ves
112/2023
1 600,00 € Konviz s. r. o. Obec Pečovská Nová Ves
7. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 zákona o sociálnych službách na rozpočtový rok 2023
1713/2023-M_ODFSS
52 212,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
2. Február 2023
Zmluva o nájme vozidla
97/2023
144,00 € AUTOCOMODEX TRNAVA, spol. s r.o. Obec Pečovská Nová Ves
26. Január 2023
Kúpna zmluva
72/2023
2 412,00 € D-BAND servis, spol. s r.o. Obec Pečovská Nová Ves
25. Január 2023
Zmluva o dielo - Rozšírenie verejného vodovodu a kanalizácie Pečovská Nová Ves, Rómska ul.
71/2023
Doplnená
166 700,27 € Molčan Marian, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
24. Január 2023
Zmluva č. 50-000164600PO2022 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku
50-000164600PO2022
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
24. Január 2023
Zmluva o dielo - Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu obce Pečovská Nová Ves
62/2023
11 940,00 € Ateliér Urbeko s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
20. Január 2023
Dodatok č. 02 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2021/004237 zo dňa 05.10.2021
37/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR) Obec Pečovská Nová Ves
16. Január 2023
Záložná zmluva č. 0007-PRB/2022/Z
0007-PRB/2022/Z
0,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
16. Január 2023
Zmluva o dielo - Doplnenia vybavenia kotolní v bytových domoch na ul. Kvetnej č. 858/42, 43 a 857/40, 41 Pečovská Nová Ves
39/2023
20 488,80 € MABRI - MONT s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
12. Január 2023
Nájomná zmluva č. 03067/2022-PNZ -P40977/22.00
03067/2022-PNZ -P40977/22.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Obec Pečovská Nová Ves
30. December 2022
Dodatok č. 1/2022 k Zmluve č. 1095/2021 zo dňa 23.11.2021
Dodatok č. 1/2022 k zmluve č. 1095/2021
41 858,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - OM Hlavná 561/79, OM Hygienické centrum Pečovská Nová Ves
631/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves
28. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - Hlavná 561/79, Pečovská Nová Ves
632/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Pečovská Nová Ves