Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemku KN-C 759 k. ú. Pečovská Nová Ves
579/2022
0,00 € Anna Karabinošová Obec Pečovská Nová Ves
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
202213
2 400,00 € RVM audit, s.r.o., audítorská spoločnosť, č. licencie UDVA 432 Obec Pečovská Nová Ves
27. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní stravovacích služieb zo dňa 29.4.2021
563/2022
0,00 € Jozef Havrila MARTINI BAR Obec Pečovská Nová Ves
27. Október 2022
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní spoločného stravovania zo dňa 1.8.2010
564/2022
0,00 € Jozef Havrila MARTINI BAR Obec Pečovská Nová Ves
21. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511
483/2022
35 025,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
21. Október 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-285-027/2022
KRHZ-PO-VO-285-027/2022
41 458,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
19. Október 2022
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
48/2022
0,00 € Seniorvital, n. o. Obec Pečovská Nová Ves
17. Október 2022
Zmluva o grantovom účte
552/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
12. Október 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-PO-VO-285-027/2022
KRHZ-PO-VO-285-027/2022
41 458,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Pečovská Nová Ves
7. Október 2022
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. 24ZVS0000818090U
542/2022
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
6. Október 2022
Zmluva o dielo - Preložka STL plynovodu, Pečovská Nová Ves, ul. Za Majerom, parcela č. 1100/59
539/2022
23 803,24 € MHAKO s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
6. Október 2022
Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511
483/2022
35 025,00 € Úrad vlády SR Obec Pečovská Nová Ves
30. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
9107117338
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
30. September 2022
Poistná zmluva - Poistenie bytových domov
11-422721
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
30. September 2022
Poistná zmluva - Poistenie bytových domov
11-422722
0,00 € Union poisťovňa, a. s. Obec Pečovská Nová Ves
30. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
9107117364
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
30. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
9107117698
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
30. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
9107117381
Doplnená
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Pečovská Nová Ves
28. September 2022
Zmluva o dielo - Sanácia havarijného stavu odvodnenia spevnenej plochy ul. Hlavná, Pečovská Nová Ves
526/2022
21 189,59 € Molčan Marián, s.r.o. Obec Pečovská Nová Ves
28. September 2022
Dohoda č. 22/37/010/41
527/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov Obec Pečovská Nová Ves