Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA NA DODANIE TOVARU č.05/2023/ŠU
308/2023
255,00 € Cecília Tencerová Mesto Nová Baňa
6. Október 2023
Zmluva o zdrženej dodávke zemného plynu
306/2023
0,00 € Torreol, s.r.o. Mesto Nová Baňa
6. Október 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 1/2021/Nová Baňa
307/2023
0,00 € OPATRÍME VÁS n.o. Mesto Nová Baňa
4. Október 2023
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R15 2023
305/2023
15,00 € Jana Bónová Mesto Nová Baňa
3. Október 2023
Mandátna zmluva a dohoda o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
304/2023
800,00 € Pavol Krajči Consulting, s.r.o. Mesto Nová Baňa
2. Október 2023
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 14/2023
303/2023
0,00 € Oliver Polc Mesto Nová Baňa
27. September 2023
Dohoda č. 23/27/060/142 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorý ch zákonov v znení
300/2023
1 546,48 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Mesto Nová Baňa
27. September 2023
Dohoda č. 23/27/060/144 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
301/2023
1 546,48 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Mesto Nová Baňa
26. September 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDQ3-431-65 zo dňa 21.3.2022
298/2023
486 738,92 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
26. September 2023
ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii
299/2023
500,00 € doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s.r.o. advokátska kancelária Mesto Nová Baňa
25. September 2023
DODATOK Č. 3 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDQ3-431-65
3214/2023
486 738,92 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
22. September 2023
K ú p n a z m l u v a 28/p/2023
296/2023
747,55 € Andrej Štrba, rod. Štrba Mesto Nová Baňa
20. September 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/23/00179/009
293/2023
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Mesto Nová Baňa
20. September 2023
Zmluva o dodávke a odbere tepla
294/2023
0,00 € MAGNA TEPLO a.s. Mesto Nová Baňa
20. September 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDQ3-431-65 zo dňa 21.3.2022
295/2023
486 738,92 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
18. September 2023
Ponuka/Zmluva č.: JS/2023/M/02927/VP Prenájom
292/2023
120,00 € JOHNNY SERVIS s.r.o. Mesto Nová Baňa
18. September 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041BDQ3-431-65
3137/2023
486 738,92 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Nová Baňa
14. September 2023
Zmluva o dielo
290/2023
37 173,00 € PROFIMONT NB s.r.o. Mesto Nová Baňa
14. September 2023
Zmluva č. 23/2023 - SO
289/2023
1 200,00 € Občianske združenie pri CVČ-CENTRÁČIK Mesto Nová Baňa
14. September 2023
Zmluva o dielo č. 04/2023/ŠU
288/2023
13 080,00 € ADplan s.r.o. Mesto Nová Baňa