Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Z M L U V A č. 3/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
59/2024
500,00 € VETERÁN CLUB NOVÁ BAŇA Mesto Nová Baňa
27. Február 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R12 2024
61/2024
55,00 € Anna Adamcová Kamenostav Mesto Nová Baňa
27. Február 2024
Z M L U V A č. 4/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.04.2022
57/2024
1 500,00 € Cantus Monte Regis Mesto Nová Baňa
27. Február 2024
K ú p n a z m l u v a 2/p/2024
62/2024
2 410,57 € Mária Opálková, rod. Polcová Mesto Nová Baňa
27. Február 2024
Z M L U V A č. 10/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
58/2024
500,00 € SRRZ-RZ pri Materskej škole Mesto Nová Baňa
26. Február 2024
Zmluva o prenájme reklamnej plochy R11 2024
54/2024
120,00 € APaluška – auto s.r.o. Mesto Nová Baňa
26. Február 2024
ZMLUVA O DIELO č. 01/Sp/2024
50/2024
1 600,00 € Ing. Marta Bakaljarová, rod. Leštáková Mesto Nová Baňa
26. Február 2024
Z M L U V A č. 20/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
55/2024
4 200,00 € TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA Mesto Nová Baňa
26. Február 2024
Z M L U V A č. 23/2024 - SO o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Nová Baňa uzatvorená v zmysle VZN mesta Nová Baňa č. 4/2022 zo dňa 27.4.2022
51/2024
700,00 € Lucia Ivínová – Jazdecká škola BERI, s.r.o. Mesto Nová Baňa
26. Február 2024
Príloha číslo 1 k Zmluve č. S0902201597
52/2024
0,00 € ENVI - PAK, a.s. Mesto Nová Baňa
26. Február 2024
K ú p n a z m l u v a 1/p/2024
53/2024
3 600,00 € Peter Lenč, rod. Lenč, Ing. Darina Lenčová, rod. Krovinová Mesto Nová Baňa
26. Február 2024
Dodatok č.1 K Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
56/2024
72 418,20 € Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Mesto Nová Baňa
23. Február 2024
Zmluva o zabezpečení fotografií Uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník
49/2024
2 400,00 € Matej Jánošík Mesto Nová Baňa
23. Február 2024
Zmluva o napojení na čističku odpadových vôd (ČOV) – Nová Baňa, Tajch č. 51/2024/Tajch
48/2024
0,00 € Ladislav Krištof Mesto Nová Baňa
16. Február 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 21/6/2024
46/2024
12,00 € TANEČNO-ŠPORTOVÝ KLUB TIFFANY NOVÁ BAŇA Mesto Nová Baňa
16. Február 2024
ZMLUVA O PRÍSTUPE DO DISTRIBUČNEJ SÚSTAVY A DISTRIBÚCII ELEKTRINY PRE UŽÍVATEĽOV SÚSTAVY PREVÁDZKUJÚCICH ELEKTROENERGETICKÉ ZARIADENIE SLÚŽIACE NA VÝROBU ALEBO USKLADŇOVANIE ELEKTRINY Číslo zmluvy: 202402-D10kW-0007
47/2024
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a. s. Mesto Nová Baňa
14. Február 2024
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby a zabezpečení zdravotného dohľadu pre zamestnancov
45/2024
400,00 € INMEDplus s.r.o Mesto Nová Baňa
14. Február 2024
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 17/16/2012 zo dňa 31.01.2012 a jej Dodatkov č. 1,2 uzatvorený medzi zmluvnými stranami
44/2024
750,00 € Materské centrum GAŠPARKO Mesto Nová Baňa
13. Február 2024
NÁJOMNÁ ZMLUVA o nájme nebytových priestorov č. 78/6/2024
42/2024
80,00 € Mgr. Martina Štrbová PhD. Mesto Nová Baňa
13. Február 2024
Dodatok č. 4 k NÁJOMNEJ ZMLUVE o nájme nebytových priestorov a priľahlých pozemkov č. 13/15/2020
43/2024
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa Mesto Nová Baňa