Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Marec 2023
Nájomná zmluva
6600000505
0,00 € Mestská časť Bratislava-Dúbravka MH Teplárenský holding, a.s.
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní právnej pomoci zo dňa 01.12.2020
202101310020-01
36 000,00 € Advokátska kancelária Gallo, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
24. Marec 2023
Nájomná zmluva
6600000506
0,00 € Mestská časť Bratislava-Dúbravka MH Teplárenský holding, a.s.
24. Marec 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 6600000311 zo dňa 14.12.2022
6600000311-01
0,00 € CM Slovakia spol. s r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
24. Marec 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
6600000510
0,00 € Technická univerzita Zvolen MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2023
ZMLUVA č. 0827424/00CRZ na čistenie odpadových vôd a na zneškodnenie tekutých odpadov na MCHB ČOV SLOVNAFT, a.s.
6600000486
0,00 € SLOVNAFT, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č.286507572200
6600000404
0,00 € Národná diaľničná spoločnosť, a.s.; Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava MH Teplárenský holding, a.s.
22. Marec 2023
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000507
0,00 € IPECON, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
20. Marec 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
6600000496
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Marec 2023
ZMLUVA o zabezpečení plnenia bezpečnostných opatrení a notifikačných povinností podľa zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
6600000503
0,00 € IPECON, s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
17. Marec 2023
Dohoda o umiestnení inžinierskej stavby
6600000471
0,00 € Slovenská správa ciest MH Teplárenský holding, a.s.
17. Marec 2023
Dohoda o dodávkach tepla a ich cene
6600000504
0,00 € PPC Energy, a.s. Duslo, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Marec 2023
DODATOK č. 1 k zmluve o dielo č. 6600000362 „Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V2 Mesto v závode Žilina"
6600000362-01
0,00 € STRABAG s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a budúcej zmluve o dodávke a odbere paliva z 30.06.2022
6600000109-01
0,00 € GEOTERM KOŠICE, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 6600000312 zo dňa 23.11.2022
6600000312-02
2 760,00 € STAVIT Ing. František Víťazka, spol. s r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
16. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve Rekonštrukcia el. motora s frekvenčným meničom (FM) na ťahovom ventilátore (ŤV) kotla HK4 vo Výhrevni Juh (VhJ) č. 6600000230 zo dňa 5.10.2022 uzatvorenej podľa výsledku obchodnej súťaže
6600000230-01
0,00 € ATP spol. s r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
15. Marec 2023
DODATOK č.12 K Zmluve o dielo č. RSE/25/06N uzatvorenej medzi spoločnosťou COMAX-TT, a.s. a spoločnosťou MH Teplárenský holding, a.s.
222200000-12
0,00 € COMAX - TT, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
15. Marec 2023
Zmluva o prenájme tlačových zariadení a poskytnutí súvisiacich služieb
6600000488
0,00 € Z + M servis a. s. MH Teplárenský holding, a.s.
15. Marec 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
6600000500
0,00 € ENERGY DISTRIBUTION, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
15. Marec 2023
RÁMCOVÁ DISTRIBUČNÁ ZMLUVA Číslo zmluvy: RDZ472023 Rok:2023
6600000501
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.