Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v k. ú Žilina - parc .č. KN C 5807/144, 5807/143, 5807/145, 5807/147 v rámci stavby: " Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z pary na horúcovodné II. etapa V2 Mesto"
422/2023
0,00 € Mesto Žilina MH Teplárenský holding, a.s.
22. September 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1257/2019/06/MK uzavretej dňa 12.12.2019, zmenenej a doplnenej Dodatkom č. 1 uzatvoreným dňa 23.12.2021
252019000-02
0,00 € mesto Zvolen MH Teplárenský holding, a.s.
22. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena k nehnuteľnosti
6600000691
0,00 € Mesto Martin MH Teplárenský holding, a.s.
21. September 2023
Dodatok č. 20/2023 k zmluve o dodávke plynu
4600001213-20
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
21. September 2023
46002017-prílohy1,2,3,4 - 2023-2
46002017-prílohy1,2,3,4 - 2023-2
0,00 € Tatra banka, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
21. September 2023
Zmluva o reklame
6600000700
2 000,00 € mesto Martin MH Teplárenský holding, a.s.
19. September 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena ,,rekonštrukcia HVTS - Ľadoveň I. a II. etapa"
1859/2023
0,00 € Mesto Martin MH Teplárenský holding, a.s.
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí reklamného priestoru č. 428/2022
6600000705
2 000,00 € Mestská časť Bratislava - Dúbravka MH Teplárenský holding, a.s.
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 46002015
46002015-01
0,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Hlavná 107, 109 MH Teplárenský holding, a.s.
19. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 46002016
46002016-01
0,00 € Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Hlavná 107, 109 MH Teplárenský holding, a.s.
18. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o certifikácii výrobku č. 20170594 zo dňa 11.04.2018
16110418-01
7 200,00 € Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o. MH Teplárenský holding, a.s.
18. September 2023
Dohoda o urovnaní
6600000674
1 460,00 € Contesta s. r. o. MH Teplárenský holding, a.s.
14. September 2023
Zmluva o reklamnom partnerstve
6600000704
6 000,00 € CREATIVE PRO a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
14. September 2023
Zmluva o obchodnej spolupráci
6600000701
3 600,00 € Akčné ženy MH Teplárenský holding, a.s.
14. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcich zmlúv
6600000340-01
0,00 € JADURO, s.r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
12. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 46001935 zo dňa 24.09.2018
46001935-01
0,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu Toryská 6 v zastúpení správcom Ing. Marek Varga - SPRÁVA BYTOV MH Teplárenský holding, a.s.
11. September 2023
Dodatok č.1 k Zmluve na podporu SW č. 6600000211 zo dňa 22.9.2022
6600000211-01
160 800,00 € IPESOFT spol. s r.o. MH Teplárenský holding, a.s.
11. September 2023
Zmluva o spolupráci a o refundácii časti nákladov
6600000676
0,00 € VUJE, a.s. MH Teplárenský holding, a.s.
8. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
6600000692
58 800,00 € POH, s.r.o. "registrovaný sociálny podnik" MH Teplárenský holding, a.s.
8. September 2023
Zmluva o úhrade cestovných výdavkov
6600000697
0,00 € Základná škola MH Teplárenský holding, a.s.