Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Zmluva o pripojení do distribučnej siete
07701/2024/OSK-17277 (402/14/2024/66)
0,00 € SPP-distribúcia, a.s. Košický samosprávny kraj
23. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve a zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 00982/2024/ORRCR-12999
00982/2024/ORRCR-12999 (401/21/2024/154)
12,00 € Bernadeta Pigová, rod. Čorbová Košický samosprávny kraj
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
05135/2024/OSK-17671 (398/14/2024/65)
346 967,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Košický samosprávny kraj
22. Máj 2024
Zmluva č. 0570/VSD/2024
04199/2024/OPaI-17693 (399/18/2024/27)
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Košický samosprávny kraj
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci vo výskume a vývoji
06433/2024/ORRUPaSI (397/21/2024/153)
7 000,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Košický samosprávny kraj
21. Máj 2024
Poistná zmluva číslo 8-891-014876
05099/2024/OF-15178 (395/10/2024/8)
9 400,00 € Colonade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu Košický samosprávny kraj
21. Máj 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv uzatvorená v zmysle ust.§35 zákona č.326/2005 Z.z., o lesoch ( ďalej len dohoda ) CRZ č.5552/2022/LSR, ZML 607/2022
5552/2022/LSR
30,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Východ Košický samosprávny kraj
18. Máj 2024
Príloha č. 2 k Zmluve o nájme parkovacieho miesta v areáli Polikliniky, Dohoda o platbách platná od 1.2.2024 do 31.01.2025
180/2024
0,00 € Mesto Moldava nad Bodvou Košický samosprávny kraj
16. Máj 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o službách vo verejnom záujme prímestskej pravidelnej autobusovej doprave zo dňa 25.2.2022 v znení neskorších predpisov
1249/2024/OD-11780 (386/11/2024/3)
14 180 109,00 € eurobus, a.s. Košický samosprávny kraj
16. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o ochrane investícií č. 4179/2022/OD-8094 zo dňa 25.2.2022
1249/2024/OD-11782 (387/11/2024/4)
0,00 € eurobus, a.s. Košický samosprávny kraj
15. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
150-2024/6498-6099
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Košický samosprávny kraj
14. Máj 2024
Zmluva o budúcej zámennej zmluve č. 33/2024/OSM
03366/2024/OSM-03366/2024/OSM-12602 (383/9/2024/34)
0,00 € Mesto Spišská Nová Ves Košický samosprávny kraj
7. Máj 2024
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckych práv
00147/2024/ORRCR-07475 (379/21/2024/42)
30,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Košický samosprávny kraj
3. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve č. 5198/2024/OSV-4925 zo dňa 19.2.2024 o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
5198/2024/OSV-11595 (360/16/2024/135)
170 379,72 € Košický samosprávny kraj Spišská katolícka charita
2. Máj 2024
Písomné oznámenie podľa č. III bod 7 zmluvy č.05188/2024/OSV-11548 (349/16/2024/124)
5188/2024/OSV-11548 (349/16/2024/124)
47 092,80 € Košický samosprávny kraj ReSocia, n.o.
30. Apríl 2024
Licenčná zmluva
ZM2034769
57,60 € Rozhlas a televízia Slovenska Košický samosprávny kraj
29. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302011BNG1-11-76 zo dňa 12.9.2022
01880/2024/OPaI-14427 (299/18/2024/22)
5 151 623,91 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky SR Košický samosprávny kraj
29. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo objednávateľa? 160/2023/OPaI-9462/ číslo zhotoviteľa 0171/2022
04199/2024/OPaI-07993 (300/18/2024/23)
221 578,16 € PLEX s.r.o. Košický samosprávny kraj
26. Apríl 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o realizácii činností v oblasti regionálneho rozvoja a o výkone funkcie sprostredkovateľského orgánu pre výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci dotačnej schémy a v rámci individuálnych dotácií.
1389/2024/RU14797 (290/20/2024/2)
32 000,00 € Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice n.o. Košický samosprávny kraj
26. Apríl 2024
Mandátna zmluva na zabezpečenie verejného obstarávania nadlimitnej zakázky
6823/2024/OPaI-15944 (288/18/2024/20)
3 000,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Košický samosprávny kraj