Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/97/2024
6,64 € Obec Branč Jozef Kluka
19. Jún 2024
Zmluva o dielo 11/2024 podľa § 631 a následne Občianskeho zákonníka
11/2024
50,00 € Natália Strhlíková Hornonitrianska knižnica v Prievidzi
19. Jún 2024
Darovacia zmluva č. 57/2024-STM
57/2024-STM
13,00 € Milica Terifajová Slovenské technické múzeum
19. Jún 2024
dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
15/2024
73,00 € Slovak Telekom, a.s. Základná škola s materskou školou, Budmerice 430
19. Jún 2024
Dodatok č.4 k zmluve o zmene čísla BÚ a práv a povinností zml.strán
20240626
0,00 € Mesto Michalovce MFK ZEMPLÍN Michalovce, a.s.
19. Jún 2024
Dodatok č. 15 k Zmluve o zneškodňovaní odpadov č. 9
916_8_2024
0,00 € Obec Dubové Združenie obcí Horného Turca na ochranu životného prostredia
19. Jún 2024
Zmluva o dielo a Zmluva o poskytovaní služieb
2024_EP Protect s.r.o.
25,00 € EP PROTECT s.r.o. Obec Falkušovce
19. Jún 2024
Nájomná zmluva č. 33/2024 (pozemok C-KN č. 4623/10 pod garážou)
33/2024
256,00 € Tomáš Krivda Mestská časť Košice-Sever
19. Jún 2024
Dohoda o odovzdaní nehnuteľností a ukončení nájomného vzťahu zo zákona č. 6/18/2024-140
4016-2024-LSR
0,00 € Ing. Hajtol Zoltán Jozef LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Organizačná zložka OZ Poľana
19. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní poradenstva BOZP a PO
Spr. 3106/2009/1
27,00 € Boris Ledecký LB Protect Okresný súd Pezinok
19. Jún 2024
Dodatok č.1 k zmluve o zmene čísla BÚ a práv a povinností zml.strán
20240628
0,00 € Mesto Michalovce Molnárová Anna
19. Jún 2024
Dodatok č.3 k Dohode o poskytovaní pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
Z22/0328 (3)
0,00 € NADET, s.r.o. Ľubovnianska nemocnica, n. o.
19. Jún 2024
Zmluva o pripojení žiadatela o pripojenie do distribucnej sústavy
101118079ZoP
6 418,20 € Východoslovenská distribucná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
19. Jún 2024
Dohoda o urovnaní
180/2024/UCM
1 853,00 € Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Mgr. Marián Hosťovecký, PhD.
19. Jún 2024
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
06/2024/65
120,00 € Hana Ontková Galéria mesta Bratislavy
19. Jún 2024
Vodovodná prípojka pre pitnú fontánku na ul. Nejedlého - Sekurisova
360/2024
20,00 € Hlavné mesto SR Bratislava mestská časť Bratislava-Dúbravka
19. Jún 2024
Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu zo dňa 01.10.2020
47/2024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Kuzmice
19. Jún 2024
Darovacia zmluva
3-2024
56,00 € Gymnázium sv. Andreja Centrum poradenstva a prevencie
19. Jún 2024
Dodatok k Zmluve na dodanie tovaru
132024
0,00 € Zoltán Béres-Adenzo potraviny Obec Kráľ
19. Jún 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106921/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Štefanov