Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
243/2024
0,00 € Mestské lesy Kremnica, s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
28. Máj 2024
Zmluva o krátkodobej výpožičke nebytových priestorov č. CPZA- MP-2024/004815-008
CPZA_ZM_CPZA-MP-2024/004815-008
10,00 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Martin
28. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106408/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bajerovce
28. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 2009/00744
2009/00744
0,00 € Verejnoprospešné služby Snina, s. r. o. Kocová Slavomíra
28. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106396/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Lisková
28. Máj 2024
Zmluva o dielo na objednávku
26/108003/2024/LZ - ŠS
30,00 € Ing. arch. Tomáš Kollár Technická univerzita v Košiciach, Fakulta umení
28. Máj 2024
Rámcová dohoda
001/2024/SOŠTNO-17(RD)
0,00 € Ján Solárik Stredná odborná škola technická, Komenského 496/37, Námestovo
28. Máj 2024
Z M L U V A č. 2/2024–PR/ŠU
153/2024
600,00 € SRRZ – RZ pri Gymnáziu Františka Švantnera Mesto Nová Baňa
28. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
368/3
30,00 € Verejnoprospešné služby Fiřtová Anna JUDr.
28. Máj 2024
Rámcová kúpna zmluva
1/1/2024
0,00 € Grandfood s.r.o Základná škola s materskou školou, 1. mája 144, Prašice
28. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
63/1/2
50,00 € Verejnoprospešné služby Slafkovský Peter Ing.
28. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytnutí služieb
34,80 € CUBS plus, s.r.o. Materská škola, Hlavná 3, Krompachy
28. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
63/1/4
50,00 € Verejnoprospešné služby Slafkovský Peter Ing.
28. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
1049/A
50,00 € Verejnoprospešné služby Horváth Ján
28. Máj 2024
nájom za hrobové miesto
347/10
30,00 € Verejnoprospešné služby Makovická Katarína
28. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106388/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Zbudza
28. Máj 2024
Objednávka z Portálu produktov a služieb
106392/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Liptovská Lúžna
28. Máj 2024
Dohoda o umiestnení študenta na prevádzkovú prax
211/2024
0,00 € LESY SR, š.p., organizačná zložka OZ Poľana Technická univerzita vo Zvolene
28. Máj 2024
Príkazná zmluva
200/2024/OddK
30,00 € Michal Greguška Mesto Dubnica nad Váhom
28. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu študentov- stáž- v rámci programu ERASMUS+ akad. rok 2023/2024 č. 230/SMP-OUT/KA131-2023
ZML/1/2024/191006/z:745
0,00 € Lucia Obuchová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre