Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
52/2023
400,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. Ivana Mišovičová
3. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
53/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. Február 2023
Zmluva o nájme predajného stola - Mestský trh
57/2023
150,00 € Správa majetku mesta Trnava, p.o. fyzická osoba
3. Február 2023
DOHODA O UROVNANÍ
10/2023
104,52 € SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 3,821 08 Bratislava 2 Obec Santovka, Parková 2
3. Február 2023
Menšie obecné služby
2023-033
0,00 € Szajkó Elemír, 980 42 Rimavská Seč 463 Obec Rimavská Seč, 980 42 Rimavská Seč 561
3. Február 2023
Menšie obecné služby
2023-034
0,00 € Váradi Ladislav, Mlynská 476, 980 42 Rimavská Seč Obec Rimavská Seč, 980 42 Rimavská Seč 561
3. Február 2023
Menšie obecné služby
2023-036
0,00 € Váradyová Ildikó, Hlavná 506, 980 42 Rimavská Seč Obec Rimavská Seč, 980 42 Rimavská Seč 561
3. Február 2023
Zmluva o dielo
12/2023
400,00 € Adusteps, Karpatská 754/8, 089 01 Svidník Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
00024/2023
37,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Dutkovská, Duchnovičova 473/3, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Kúpna zmluva č. 1/2023 - Kolumbárium č.2
15/2023
500,00 € Mesto Medzilaborce, Mierová 326/4, 068 01 Medzilaborce Michaela Dutkovská, Duchnovičova 473/3, 068 01 Medzilaborce
3. Február 2023
Menšie obecné služby
2023-031
0,00 € Ruszóová Gizela, Mlynská 232, 980 42 Rimavská Seč Obec Rimavská Seč, 980 42 Rimavská Seč 561
3. Február 2023
Nájomná zmluva na nájom časti pozemkov v k. ú. Turany - Vážska cyklodopravná trasa, úsek Lipovec – Krpeľany
ZM/2023/0055
47,00 € Žilinský samosprávny kraj Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
3. Február 2023
Nájomná zmluva na byt opakované uzavretie
3942022
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ľudmila Bušová Svoradová
3. Február 2023
Delimitačný protokol o odovzdaní správy nehnuteľností vo vlastníctve štátu, ktoré tvoria pozemky korýt vodných tokov v k.ú. Fiľakovské Kováče, okres Lučenec
01382/2022-OS-0140069/22-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
3. Február 2023
Delimitačný protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve SR, ktoré tvoria koryto vodného toku v k.ú. Drienov, okres Prešov
02934/2022-OS-0140106/22-00
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. Slovenský pozemkový fond
3. Február 2023
Protokol o odovzdaní a prevzatí správy nehnuteľností vo vlastníctve SR, ktoré tvoria lesné pozemky, k. ú. Valaská Belá, okres Prievidza
04152/2022-OS-0140149/22-00
0,00 € Lesy SR, š.p. Banská Bystrica Slovenský pozemkový fond
3. Február 2023
Dohoda §54, Pomáhame utečencom (Opatrenie č. 4 Zapracovanie)
23/22/054/32
450,00 € PDMM PROJEKT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
3. Február 2023
Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu Požiarnej zbrojnice v Ilave
4/2023
10 440,00 € T-architecture s. r. o. Mesto Ilava
3. Február 2023
Zmluva o budúcej zmluve o prevádzkovaní č. 6271/2023
ZML_2023_009
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Nitra Obec Žemberovce, ul. SNP 375/39, 935 02 Žemberovce
3. Február 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb - správa a údržba zelene
214 999,00 € MEPOS SNV, s.r.o. Mesto Spišská Nová Ves