Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Dni Petržalky
492/2024
1 310,00 € Maestoso s.r.o. Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. Jún 2024
Dni Petržalky
493/2024
1 000,00 € Csaba Almási - GAVA Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. Jún 2024
Dni Petržalky
494/2024
606,00 € Marek Kadlečík Mestská časť Bratislava-Petržalka
21. Jún 2024
Nájomná zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu č. -14-
2024/39
300,00 € Obec Bačkovík Gábor Milan nml.
21. Jún 2024
Dohoda – NP Finančné stimuly – Prax pre mladých
24/17/054/82
0,00 € Obec Dedinka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
21. Jún 2024
DOHODA O GRANTE PRE PROGRAM ERASMUS+
2024-1-SK01-KA121-VET-000211203
63 355,00 € Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
21. Jún 2024
Zmluva o zabezpečení reklamnej kampane
ZoZRK 5/2024
100,00 € MEDIINVEST Consulting, s.r.o. Obec Prakovce
21. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
674/2024
60,00 € Mestský podnik služieb Čadca Karol Duraj
21. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PROSTRIEDKOV MECHANIZMU Č. SPO-V04-01533-Z
SPO-V04-01533-Z
19 000,00 € Marta Konivalová Slovenská agentúra životného prostredia
21. Jún 2024
Kúpna zmluva o odbere pekárenských výrobkov
3/2024
0,00 € ANTON ANTOL,s.r.oDružstevná 26/4 Materská škola, J.Bánika 1733/41, Zvolen
21. Jún 2024
Zmluva o vytvorení a použití diela
Z136/2024-167
3 000,00 € Konstantin Akinsha Slovenská národná galéria
21. Jún 2024
Zmluva o dielo 02/2024
ZoD 2/2024
39 420,83 € RD-SYSTÉM, s.r.o Spojená škola internátna, Vranov nad Topľou
21. Jún 2024
Z M L U V A ŠCP 235-001/2024 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2024
ŠCP 235-001/2024
1 690,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Považská Bystrica
21. Jún 2024
Dohoda o zabezpečení a vykonaní odbornej praxe študenta č. 0404/0048/24
0404/0048/24
0,00 € Chemický ústav SAV, v.v.i. Slovenská technická univerzita v Bratislave
21. Jún 2024
Z M L U V A ŠCP 208-001/2024 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na rok 2024
ŠCP 208-001/2024
276 472,00 € Ministerstvo vnútra SR (Sekcia ekonomiky MV SR) Športový klub polície Bratislava
21. Jún 2024
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021J178-222-13 zo dňa 25.05.2020
959/2024
88 025,77 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Trenčín
21. Jún 2024
Rámcová dohoda
13.mpr-314-3/2024
7 074,00 € PENAM SLOVAKIA,a.s. Ministerstvo obrany SR
21. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
168/2024
10,00 € Obec Nižná Boca Anna Hellebrandtová
21. Jún 2024
Zmluva č. 1550 o množstvovom zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu
1550
0,00 € Technické služby mesta Humenné ortoMAX, s.r.o.
21. Jún 2024
Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia v rámci podujatia - NITRIANSKY MONTMARTRE
12/2024
0,00 € Divadlo na hojdačke, o.z. Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre