Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o pôžičke z Fondu na podporu vzdelávania
446/2023ST
7 500,00 € Matej Bajzík Fond na podporu vzdelávania
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
240521
34 797,44 € E.S. Investment s.r.o. Obec Horné Štitáre
21. Máj 2024
Dohoda medzi zamestnancom a zamestnávateľom k použitiu cestného motorového vozidla na pracovnú cestu 82/2024
82/2024
17,45 € PaedDr. Adriana Garamiová Základná škola, Hlavné námestie 14, Dvory nad Žitavou
21. Máj 2024
prenájom časti pozemku p.č. CHN 372/1 s výmerou 21,84 m2
z2519g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00058
11,00 € Jaroslav Přibyl a Jarmila Staková Kremnica
21. Máj 2024
podrobne uvedený v čl. I - Predmet a účel zmluvy - v bodoch 1 až 16
z2520g - Zmluva č. 9000583/1136/2023 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby Kremnica - kanalizác
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Kremnica
21. Máj 2024
poskytnutie dotácie
z2522g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 29/2024
350,00 € TJ Kremnica - kolkársky oddiel Kremnica
21. Máj 2024
poskytnutie dotácie
z2526g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 25/2024
400,00 € Športový klub tenisu Kremnica
21. Máj 2024
poskytnutie dotácie
z2529g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 15/2024
1 000,00 € Rodičovské združenie pri ZUŠ J.L.Bellu Kremnica
21. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
ZNHM-2024-101-000035
0,00 € Technické služby Brezno Gemzická Viera
21. Máj 2024
Zmluva o partnerstve
ŠOP SR-Z/199/2024
0,00 € Správa Národného parku Nízke Tatry so sídlom v Banskej Bystrici Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
21. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
247/2024/MPRVSR-910
342,00 € Ing.Ján Ďumbala-Chameleo24 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
21. Máj 2024
Zmluva o dielo
Z/2024/1017/I/PRIF/TAJ
600,00 € Mgr. Michaela Mešková Univerzita Komenského v Bratislave - Prírodovedecká fakulta
21. Máj 2024
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov
2628/2024/LSR
0,00 € Anna Vozárová LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Ulič
21. Máj 2024
Dohoda o odstúpení od dohody o hmotnej zodpovednosti
2024/DOOD/10
0,00 € Ing. Ľubica Hudáková Správa národného parku Slovenský kras so sídlom v Brzotíne
21. Máj 2024
Krátkodobé cestovné poistenie
7050006367
27,30 € Komunálna poisťovňa a.s. Centrum pre deti a rodiny Kolárovo
21. Máj 2024
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity DOHODA o GRANTE číslo: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421– ŠKOLENIE –57.
ERASMUS+ Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov Žilinskej univerzity DOHODA o GRANTE číslo: 2023-1-SK01-KA131-HED-000122421– ŠKOLENIE –57.
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline fyzická osoba - účastník
21. Máj 2024
Kúpna zmluva č. M08/2024
M08/2024
7 800,00 € Jana Kucbeľová Novohradské múzeum a galéria
21. Máj 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
3/1000215902
0,00 € Darina Szarková Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
21. Máj 2024
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
24ZVS00003443974
0,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Obec Slavošovce
21. Máj 2024
Zmluva č.2/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce Oponice č. 2/2020
ZM162024
1 200,00 € Obec Oponice OZ VETERAN CAR CLUB.APPONY-OPONICE