Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Júl 2024
ZMLUVA o poskytnutí peňažného daru
ZM_146_2024
750,00 € MOREAU AGRI spol. s r. o., Družstevná 616/13, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
10. Júl 2024
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
ZM_144_2024
0,00 € Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
10. Júl 2024
Zmluva o poskytovaní údajov
ZM_145_2024
0,00 € OKTE, a. s., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
1. Júl 2024
ZMLUVA o poskytnutí peňažného daru
ZM_142_2024
3 000,00 € HOPI SK s. r. o., Bratislavská 83, 902 01 Pezinok Zmluvy, Obec Madunice
1. Júl 2024
ZMLUVA o poskytnutí peňažného daru
ZM_143_2024
300,00 € Qkomaxit, s.r.o., Družstevná 12, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
28. Jún 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 700/B3/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pred
ZM_140_2024
0,00 € Zuzana Páleníková Zmluvy, Obec Madunice
28. Jún 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve o nájme pozemkov
ZMB_141_2024
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Červeník, 920 42 Červeník, Družstevná 520/13 Zmluvy, Obec Madunice
26. Jún 2024
Zmluva o nájme č. 140/A226 uzavretá podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_139_2024
20,00 € Špacírová Mária Zmluvy, Obec Madunice
13. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o dodávke elektriny č. 10110/2021
ZM_138_2024
0,00 € MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany Zmluvy, Obec Madunice
12. Jún 2024
Zmluva o nájme č. 471/A196 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_137_2024
10,00 € Anna Miníková Zmluvy, Obec Madunice
11. Jún 2024
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
ZM_136_2024
0,00 € Webygroup s.r.o., Nižovec 8936/2A, 960 01 Zvolen Zmluvy, Obec Madunice
4. Jún 2024
Zmluva o nájme č. 45/B41 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_135_2024
40,00 € Šimanská Anna Zmluvy, Obec Madunice
30. Máj 2024
Dohoda o splátkach nedoplatkov v obecnom nájomnom byte č. D6
ZM_134_2024
256,75 € Adriána Pilárová Zmluvy, Obec Madunice
29. Máj 2024
Hromadná licenčná zmluva č. VP/24/00165/002
ZM_133_2024
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
22. Máj 2024
Zmluva o nájme č. 31/A228 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce
ZM_132_2024
20,00 € Pajdlhauserová Edita Zmluvy, Obec Madunice
6. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/D2/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_127_2024
0,00 € Július Švikruha Zmluvy, Obec Madunice
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby Uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
ZM_131_2024
9 000,00 € Juno s. r. o., Potočná 35/121, 911 01 Trenčín Zmluvy, Obec Madunice
13. Máj 2024
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY - OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY zo dňa 29.03.2023.
ZM_130_2024
0,00 € Bernardína Pajdlhauserová, SNP 281/33, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
13. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
ZM_128_2024
0,00 € Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
13. Máj 2024
DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY – OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY ZO DŇA 29.04.2024
ZM_129_2024
0,00 € Ivan Dubovan, A. S. Puškina 78/5, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice