Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Október 2022
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutie práva užívať digitálny archivačný systém zosnulých
ZMB_98_2022
0,00 € 3W Slovakia, s.r.o., Melčice Lieskové 589, 91305 Melčice Lieskové Zmluvy, Obec Madunice
24. August 2022
Zmluva o zabezpečení reklamných služieb a propagácie uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
ZM_83_2022
250,00 € Agropodnik a.s. Trnava, Chovateľská 2, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
26. Apríl 2022
Zmluva o nájme č. 445/A265 uzavretá podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a VZN obce 6/2011
ZM_49_2022
10,00 € Bučková Dezideria Zmluvy, Obec Madunice
13. Máj 2022
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O SERVISNEJ SLUŽBE ZO DŇA 22. 7. 2021
ZMB_56_2022
0,00 € CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, sídlo: M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec Zmluvy, Obec Madunice
24. Október 2022
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O SERVISNEJ SLUŽBE ZO DŇA 22. 7. 2021
ZMB_97_2022
0,00 € CWS-boco Slovensko s.r.o., Tehelňa 12, 841 07 Bratislava, sídlo: M. R. Štefánika 87, 920 01 Hlohovec Zmluvy, Obec Madunice
25. November 2022
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/D3/2022 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_108_2022
0,00 € Čapkovičová Iveta Zmluvy, Obec Madunice
29. Júl 2022
Nájomná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
ZM_77_2022
0,00 € Čerňanský Peter Zmluvy, Obec Madunice
17. Máj 2022
Dodatok č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŹBY OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (uzatvorenej v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov dňa 23.04.2021)
ZMB_58_2022
0,00 € Darina Lednická, Vážska 521/4, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
2. Máj 2022
Zmluva č. 522 022 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR uzatvorená v zmysle § 51 OZ
ZM_52_2022
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluvy, Obec Madunice
11. November 2022
Zmluva o nájme č. 77/B84 uzavretá podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a VZN obce 6/2011
ZM_106_2022
40,00 € Drgoň Miloš, Ing. Zmluvy, Obec Madunice
17. Máj 2022
Dodatok č. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŹBY OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (uzatvorenej v zmysle § 74 a § 80 písm. h) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov dňa 23.04.2021)
ZMB_57_2022
0,00 € Erika Vlková, Mlynárska 306/10, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
5. Apríl 2022
Zabezpečovanie výberu dodávateľov stavebných prác, tovarov a služieb a konzultačné a analytické služby týkajúce sa procesu verejného obstarávania.
ZM_45_2022
0,00 € Externé obstarávanie s. r. o., Pekárska 11, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
1. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. S22T700343 uzavretá podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
ZM_78_2022
139 662,56 € FCC Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
6. Október 2022
Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. S22T700343 uzavretá podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
ZMB_89_2022
0,00 € FCC Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
8. November 2022
ZMLUVA O ODBERE POUŽITÝCH JEDLÝCH OLEJOV A TUKOV (kat. č. 20 01 25)
ZM_105_2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava 7 Zmluvy, Obec Madunice
12. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04797
ZM_79_2022
1 300,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mesto Zmluvy, Obec Madunice
14. November 2022
Zmluva o nájme č. 210/B232 uzavretá podľa 663 a nasl. Občianskeho zákonníka a VZN obce 6/2011
ZM_107_2022
20,00 € Fúsková Anna Zmluvy, Obec Madunice
9. September 2022
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov
ZM_85_2022
0,00 € Gymex, s. r. o., Pribinova 96 , 920 01 Hlohovec Zmluvy, Obec Madunice
9. September 2022
ZMLUVA O SPOLOČNOM POSTUPE PRI VYBUDOVANÍ CESTNEJ KOMUNIKÁCIE uzavretá podľa ustanovenia §269 ods.2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
ZM_86_2022
0,00 € Gymex, s. r. o., Pribinova 96, 920 01 Hlohovec Zmluvy, Obec Madunice
17. Október 2022
ZÁMENNÁ ZMLUVA uzavretá podľa § 588 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov (ďalej len „zmluva“)
ZM_93_2022
5 160,00 € Hesko Jozef Zmluvy, Obec Madunice