Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
ZMLUVA O NÁJME BYTU Č. 701/D2/2024 uzatvorená podľa § 663, 685 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a v súlade s úst. § 12 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších pr
ZM_127_2024
0,00 € Július Švikruha Zmluvy, Obec Madunice
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služby Uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
ZM_131_2024
9 000,00 € Juno s. r. o., Potočná 35/121, 911 01 Trenčín Zmluvy, Obec Madunice
13. Máj 2024
DOHODA O UKONČENÍ ZMLUVY O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY - OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY zo dňa 29.03.2023.
ZM_130_2024
0,00 € Bernardína Pajdlhauserová, SNP 281/33, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
13. Máj 2024
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
ZM_128_2024
0,00 € Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
13. Máj 2024
DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY – OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY ZO DŇA 29.04.2024
ZM_129_2024
0,00 € Ivan Dubovan, A. S. Puškina 78/5, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
6. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb V zmysle § 269 odst. 2 Obchodného zákonníka
ZM_126_2024
0,00 € ENERGYPLAN s.r.o., Mýtna 1173/41, 902 01 Pezinok Zmluvy, Obec Madunice
3. Máj 2024
D O H O D A číslo: 2024/TT/023 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu
ZM_125_2024
14 654,64 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava, Jána Bottu 4, 91701 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
30. Apríl 2024
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA
ZM_124_2024
0,00 € Ivan Dubovan, A. S. Puškina 78/5, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01390
ZM_123_2024
1 000,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava - Staré mesto Zmluvy, Obec Madunice
11. Apríl 2024
Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej siete
ZM_122_2024
3 687,60 € Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
8. Apríl 2024
Dodatok č.9 k poistnej zmluve č. 0109000801
ZMB_121_2024
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
3. Apríl 2024
Zmluva o nájme č. 470/A1 uzavretá podľa §663 a nasl. Občianskeho zákonníka a Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 6/2011
ZM_120_2024
80,00 € Elena Vančová Zmluvy, Obec Madunice
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 5/2024/ÚDo
ZM_119_2024
24 000,00 € Telovýchovná jednota Madunice Zmluvy, Obec Madunice
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 2/2024/ÚDo
ZM_118_2024
1 300,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov Madunice Zmluvy, Obec Madunice
22. Marec 2024
Zmluva č. 524 017 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
ZM_115_2024
5 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Zmluvy, Obec Madunice
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 1/2024/ÚDo
ZM_116_2024
5 300,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Madunice Zmluvy, Obec Madunice
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 3/2024/ÚDo
ZZM_117_2024
6 000,00 € TKM - Tenisový klub Madunice, o. z. Zmluvy, Obec Madunice
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 7/2024/ÚDo
ZM_114_2024
3 350,00 € Poľovná spoločnosť Kochanova Madunice Zmluvy, Obec Madunice
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 6/2024/ÚDo
ZM_113_2024
3 800,00 € ZJK Hlohovec, Stajňa PVOD Madunice, občianske združenie Zmluvy, Obec Madunice
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 4/2024/ÚDo
ZM_112_2024
1 200,00 € Slovenský Červený kríž - ÚS Trnava, MS SČK Madunice Zmluvy, Obec Madunice