Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Máj 2024
prenájom časti pozemku parc.číslo CKN 28 s výmerou 159 m2
z2518g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00063
24,00 € SVB MAREK Kremnica
16. Máj 2024
prenájom časti pozemku p.č. CHN 372/1 s výmerou 21,84 m2
z2159g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00058
11,00 € Jaroslav Přibyl a Jarmila Staková Kremnica
13. Máj 2024
prenájom časti pozemku p.č. CKN 1152/1 (EKN 2297/20) s výmerou 101,7 m
z2516g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00070
39,00 € Milan Lieskovec Kremnica
13. Máj 2024
Zmena prílohy č. 2
z2517g - Dodatok č 4 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Kremnica
7. Máj 2024
nájom nebytového priestoru na Dolnej ulici, budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia č. súp. 49, v celkovej výmere 98,95 m2
z2515g - Zmluva č. 01/04/2024 o nájme nebytového priestoru
164,22 € Optika Krajčovič, s.r.o. Kremnica
3. Máj 2024
zriadenie vecného bremena podľa čl. I zmluvy
z2514g - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
0,00 € Mincovňa Kremnica, š.p. Kremnica
30. Apríl 2024
nákladné vozidlo, technika slúžiaca na údržbu mestskej zelene podľa bodu 1 Predmet predaja a kúpy
z2513g - Kúpna zmluva č. OEaPA 2024/00546
12 043,40 € Mestské lesy Kremnica s.r.o. Kremnica
29. Apríl 2024
parcela registra E č. 449 v celosti, výmera 402 m2, k.ú. Kremnica, okres Žiar nad Hronom, LV č. 1975
z2512g - Zmluva o prevode vlastníctva č. 03663/2023-PKZP-K40326/23.00
15 939,30 € Slovenský pozemkový fond Kremnica
23. Apríl 2024
zmluva o budúcej zmluve - zriadenie vecného bremena podľa čl. 1 zmluvy
z2511g - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Kremnica
22. Apríl 2024
dodávka vody verejným vodovodom
z2510g - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 724024018
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.. Kremnica
18. Apríl 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00077
z2509g
2 041 428,54 € Unistav Teplička, s.r.o. Mesto Kremnica
16. Apríl 2024
aktualizácia
z2508g - Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 717019034
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.. Kremnica
15. Apríl 2024
nákup minibusu pre produkty cestovného ruchu na území v pôsobnosti OOCR
z2507g - Dohoda o spolupráci
20 000,00 € Oblastná organizácia cestovné ruchu Stredné Slovensko Kremnica
10. Apríl 2024
zmena osoby poverenej pre platobný styk
z2051g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/09/2022 o nájme nebytového priestoru
0,00 € Michal Polačko - VKONDÍCII Kremnica
10. Apríl 2024
zmena osoby poverenej pre platobný styk
z2502g - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2012 o nájme nebytového priestoru
0,00 € Ringburger, s.r.o. Kremnica
10. Apríl 2024
zmena osoby poverenej pre platobný styk
z2503g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/05/2019 o nájme nebytového priestoru
0,00 € RINGBURGER, s.r.o. Kremnica
10. Apríl 2024
zmena osoby poverenej pre platobný styk
z2504g - Dodatok č. 1 k zmluve č. 01/06/2024 o nájme nebytového priestoru
0,00 € RINGBURGER, s.r.o. Kremnica
10. Apríl 2024
dohoda o skončení nájmu
z2505g - Dohoda o skončení nájmu zo dňa 09.04.2024
18,90 € Spoločenstvo vlastníkov byov DOM 212 Kremnica
10. Apríl 2024
uskutočnenie a spracovanie auditu súčasného stavu odberu Komodít realizácia samotného vyhľadania a odporúčania najvhodnejšieho dodávateľa Komodity
z2506g - Mandátna zmluva č. 2024/P000014 - obstaranie plynu na roky 2025-2026
2 990,00 € ANSVO ANS, s.r.o. Kremnica
8. Apríl 2024
nájom časti pozemku p.č. CKN 1124 s výmerou 42 m2
z2499g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00059
10,00 € Mgr. Matej Lupták Kremnica