Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
zmluva o budúcej zmluve - zriadenie vecného bremena podľa čl. 1 zmluvy
z2511g - Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva SR Kremnica
22. Apríl 2024
dodávka vody verejným vodovodom
z2510g - Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 724024018
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.. Kremnica
18. Apríl 2024
Dodatok č. 6 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00077
z2509g
2 041 428,54 € Unistav Teplička, s.r.o. Mesto Kremnica
16. Apríl 2024
aktualizácia
z2508g - Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 717019034
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.. Kremnica
15. Apríl 2024
nákup minibusu pre produkty cestovného ruchu na území v pôsobnosti OOCR
z2507g - Dohoda o spolupráci
20 000,00 € Oblastná organizácia cestovné ruchu Stredné Slovensko Kremnica
10. Apríl 2024
zmena osoby poverenej pre platobný styk
z2051g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 01/09/2022 o nájme nebytového priestoru
0,00 € Michal Polačko - VKONDÍCII Kremnica
10. Apríl 2024
zmena osoby poverenej pre platobný styk
z2502g - Dodatok č. 2 k Zmluve č. 1/2012 o nájme nebytového priestoru
0,00 € Ringburger, s.r.o. Kremnica
10. Apríl 2024
zmena osoby poverenej pre platobný styk
z2503g - Dodatok č. 1 k Zmluve č. 02/05/2019 o nájme nebytového priestoru
0,00 € RINGBURGER, s.r.o. Kremnica
10. Apríl 2024
zmena osoby poverenej pre platobný styk
z2504g - Dodatok č. 1 k zmluve č. 01/06/2024 o nájme nebytového priestoru
0,00 € RINGBURGER, s.r.o. Kremnica
10. Apríl 2024
dohoda o skončení nájmu
z2505g - Dohoda o skončení nájmu zo dňa 09.04.2024
18,90 € Spoločenstvo vlastníkov byov DOM 212 Kremnica
10. Apríl 2024
uskutočnenie a spracovanie auditu súčasného stavu odberu Komodít realizácia samotného vyhľadania a odporúčania najvhodnejšieho dodávateľa Komodity
z2506g - Mandátna zmluva č. 2024/P000014 - obstaranie plynu na roky 2025-2026
2 990,00 € ANSVO ANS, s.r.o. Kremnica
8. Apríl 2024
nájom časti pozemku p.č. CKN 1124 s výmerou 42 m2
z2499g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00059
10,00 € Mgr. Matej Lupták Kremnica
8. Apríl 2024
nájom časti pozemku p.č. CKN 1124 s výmerou 90 m2
z2500g - Nájomná zmluva č. OSMM 2024/00047
14,00 € Juraj Hrmo Kremnica
4. Apríl 2024
skončenie nájmu - Zmluva o nájme pozemku č. OSMM 2015/00298
z2498g - Dohoda o skončení nájmu
5,00 € Michal Weiss Kremnica
2. Apríl 2024
poskytnutie finančného príspevku
z2496g - Dohoda č. 24/27/060/107 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor
12 557,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Kremnica
2. Apríl 2024
poskytnutie dotácie
z2497g - Zmluva č. 324 1143 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochana SR Kremnica
26. Marec 2024
ukončenie realizácie projektu do 31.07.2024
z2495g - Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve - Kremnica - predaj pozemkov
0,00 € TESCO STORES SR, a.s. Kremnica
25. Marec 2024
zber, preprava a zhodnotenie odpadu na určenom území obce/mesta
z2494g - Zmluva o nakladaní s odpadmi č. UCO2023/OL2042
0,00 € ESPIK Group, s.r.o. Kremnica
21. Marec 2024
poskytnutie činností súvisiacich s nakladaním s odpadmi
z2493g - Zmluva o poskytnutí služieb č. 01/2024 pre zabezpečenie činností súvisiacich s nakladaním s odpadmi
0,00 € Mestský podnik služieb Kremnica Kremnica
20. Marec 2024
ukončenie dodávky elektriny
z2491g - Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a pripojení odberateľa do distribučnej sústavy č. 3/2005-2017-MP/2023
0,00 € KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o. Kremnica